ประกาศจากงานการเงิน


ประกาศจากงานการเงิน

  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้  ให้มารับเงินคืนของภาคเรียนที่ 1/2258  ในวันอาทิตย์ ที่ 19  มีนาคม 2560 ณ  ห้องวิทยานงลักษณ์  ชั้น  2  เวลา 9.30 น. 

หมายเหตุ  :   1.  ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

                      2.  ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  คนละ   1   ฉบับ

                       3.  ให้พาผู้ปกครองมาด้วย   1   ท่าน   ( บิดาหรือมารดา )

                       4.  นักศึกษาต้องมาให้ตรงเวลาตามที่นัดหมาย

 

 

งานการเงิน

16 มีนาคม 2560
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง