ประกาศจากงานการเงิน


ประกาศจากงานการเงิน

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้มาติดต่อที่งานการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น 

เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 นี้เท่านั้น

หมายเหตุ  :  หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานการเงิน ชั้น 2 ห้อง 1202 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง