ประกาศจากงานการเงิน


ประกาศด่วนจากงานการเงิน

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้มาติดต่อที่งานการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559  นี้เท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559  นี้เท่านั้น

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่งานการเงิน ชั้น 2 ห้อง 1202 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง