ข้อปฏิบัติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2562ขอขอบคุณข้อมูลจาก นักศึกษาคณะพยาบาลฯและ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปานศิริ พูนพล ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี/นายทะเบียน
อ.จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์