วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

20173291357011.jpg

Demo 1 - Menucool Image Slider
มินิคอนเสริ์ต โตโน่ & The Dust
ตอบ /อ่าน 144

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
ตอบ /อ่าน 150

ผลการแข่งขัน #บีจีบัณฑิตเอเซีย ชนะ #ทีมชาติไทยหญิงU19 2 ประต
ตอบ /อ่าน 60

โครงกาารอบรมภาษาอังกฤษ "An English Training Program for Upper Secondary Schoolteachers"นักศึกษาพย.บ. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการบีจี บัณฑิตเอเชีย 11-3 ม.เกษมบัณฑิต

ตอบ 1/อ่าน 167

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเ

ตอบ /อ่าน 1242

ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย

ตอบ /อ่าน 231

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรี

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึ

คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุน


ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรีเพิ่ม.. / เข้าชม 180

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 3).. / เข้าชม 283

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 403

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 .. / เข้าชม 380

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 420

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" .. 1/ เข้าชม 326

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 499

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

โครงการ “ศึกษาดูงานและสัมมนาปั

คลิกดูภาพใหญ่

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผ


โครงการ “ศึกษาดูงานและสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นักศึกษานิติศาสตร์” ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 47

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560.. / เข้าชม 64

โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ" และ โครงการกรณีทำศาลจำลอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 256.. / เข้าชม 94

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU.. / เข้าชม 138

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธิการ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษวันสงกรานต์.. / เข้าชม 126

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2.. / เข้าชม 230

บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น.. / เข้าชม 206

อ่านทั้งหมด>>

 


20176181724181n.jpg คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพย.บ. 2

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสา

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพย.บ. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล... / เข้าชม 57

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์... / เข้าชม 2173

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 010 / 2560 ... / เข้าชม 1820

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560 ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 009 / 2560 ... / เข้าชม 1922

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อค... / เข้าชม 3159

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลื... 1/ เข้าชม 3773

คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560... 1/ เข้าชม 2531

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อ

คลิกดูภาพใหญ่

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุม

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบ


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ... / เข้าชม 4
กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ... / เข้าชม 10
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ... / เข้าชม 4
โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ... / เข้าชม 4
โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ... / เข้าชม 3
ประชุมเจ้าภาพร่วมจัดงาน CASNIC5... / เข้าชม 2
ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมประชุมแถลงแผนการศึกษาไทย... / เข้าชม 19

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อ

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบ

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประก


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ... / เข้าชม 10

โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ... / เข้าชม 3

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 ... / เข้าชม 76

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 237

รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 199

รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ... / เข้าชม 103

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 356

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต