วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และรับทุนการศึกษา จากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)   

ผู้เข้าชม 790 ครั้ง


ขอแสดงความยินดีและแจ้งผลรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ตลอดหลักสูตร 4 ปี มูลค่า  188,000 บาท/คน/ทุน  

รอบที่ 1 รวม 47 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1. 611160001-1 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์พฤกษ์ #โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

2.611160002-2 นางสาวเฟื่องฟ้า ไชยวงษ์ #โรงเรียนลำน้ำพอง

3. 611160003-3 นางสาวกาญจนา กดนอก #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

4.611160004-4 นางสาวอภัสรา สินธุขชาติ #โรงเรียนกัลยาณวัตร

5. 611160005-5 นายฉัตรมงคล ผาลา #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

6. 611160006-6 นางสาวนิจารีย์ เชื้อบุญมี #โรงเรียนชุมแพศึกษา

7. 611160007-7 นางสาวหทัยภัทร วิบูลย์กุล #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

8. 611160008-8 นางสาวพรพิมล นนทะแสง #โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

9.611160009-9 นางสาวสุภาวดี ตรุษดี #โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

10. 611160010-1 นางสาววรรณภา บัวพา #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2

11. 611160011-2 นางสาวกชามาส วงษาจันทร์ #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2

12. 611160012-3 นางสาวอังคนางค์ ไกรแจ่ม #โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

13. 611160013-4 นางสาวอภิญญา แก้วโพดา #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2

14. 611160014-5 นางสาวชนิชารัตน์ จันทร์บุญเรือง #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2

15. 611160015-6 นางสาวกัญญาณี ทัศนิยม #โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

16. 611160016-7 นายอภิสิทธิ์ ตนใจ #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

17. 611160017-8 นางสาวกัญญาวี ชินน้ำพอง #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

18. 611160018-9 นายปิยะพงษ์ ดวงโนแสน #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

19. 611160019-0 นายกิตติภูมิ มูลสมบัติ #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

20. 611160020-4 นางสาวสุนิตา กาสีแพง #โรงเรียนกันทรวิชัย

21. 611160021-5 นางสาวศิริลักษณ์ ชุมแวงวาปี #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

22. 611160022-6 นายบัณฑิต ชาวีแสน #กศน.ลาดกระบัง

23. 611160023-7 นางสาววนิสา ถนอมศักดิ์ #กศน.ลาดกระบัง

24. 611160024-8 นางสาวศิริรัตน์ รักสนิท #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

25. 611160025-9 นางสาวพกามาศ พวงอ่อน #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

26. 611160026-0 นางสาวสุรินทร์ เหล่าวงษา #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

27. 611160027-1 นางสาวกชกร นาดี #โรงเรียนมัญจาศึกษา

28. 611160028-2 นางสาวเชษฐ์ธิดา ไชยคลัง #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

29. 611160029-3 นางสาวสยุมพร ปาทาน #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2

30. 611160030-9 นางสาวนันท์นภัส หมื่นกันยา #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

31. 611160031-0 นายอภิวัฒน์ เพียเขมร #โรงเรียนโนนหันวิทยายน

32. 611160032-1 นางสาววรรณนิภา ทุมแดง #โรงเรียนโนนหันวิทยายน

33. 611160033-2 นางสาวไอลดา ชุมภาพันธ์ #โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

34. 611160034-3 นางสาวสุพัตรา คุณยะบุตร #โรงเรียนโนนหันวิทยายน

35. 611160035-4 นางสาวขนิษฐา พรมจีน #โรงเรียนโนนหันวิทยายน

36. 611160036-5 นางสาวมุธิตา จัดเกาะ #โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

37. 611160037-6 นางสาวกัญญา มาตย์โพธิ์ศรี #โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

38. 611160038-7 นายศิววงศ์ เนตรพุดซา #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2

39. 611160039-8 นางสาวสุพัตรา ศิริแสง #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

40. 611160040-6 นางสาวนิภาดา ปุราสะกัง #โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

41. 611160041-7 นายธนพนธ์ หงษ์สนิท #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

42. 611160042-8 นายสหัศวรรษ นามรินทร์ #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

43. 611160043-9 นางสาวชลิดา โพธิ์ศรี #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

44. 611160044-0 นางสาวสุมินตรา เสริมสุข #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

45. 611160045-1 นางสาวสุรัตนา กุณวงษ์ #โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

46. 611160046-2 นางสาวชญาภา ศรีทองแท้ #โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

47. 611160047-3 นางสาวสุกษมา สาคำนะ #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ขยายเวลาและรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา  ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2561

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 088-571-0970 คุณอัญชลี  (เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

 


 

    มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ได้จัดตั้งโครงการสนับ

    ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผล

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียประจำปีที่ 7 ฉ

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อัญชลี สุวรรณมาโจ  
วันที่โพส 12/12/2017 4:23:45 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ anchalee@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 790  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต