วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2559   

ผู้เข้าชม 2510 ครั้ง


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2559

 

ปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร/คณะ

คณะกรรมการ

17 สิงหาคม 2560

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

1. ผศ. ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2. ผศ. ดร.ชัยยนต์ เพาพาน (รองประธาน)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

18 สิงหาคม 2560

หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.A.

1. ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (ประธาน)

2. ดร.ประกอบ ผลงาม (รองประธาน)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

21สิงหาคม 2560

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

1. ผศ. ดร.ชัยยนต์ เพาพาน (ประธาน)

2. ดร.ประกอบ ผลงาม (รองประธาน)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

23สิงหาคม 2560

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.

1.    ผศ. ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2.    ดร.ธีระ ภูดี (รองประธาน)

3.    รศ. ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

24สิงหาคม 2560

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.

1.    ผศ. ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2.    ผศ. ดร.สุมินทร เบ้าธรรม (รองประธาน)

3.    ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

25สิงหาคม 2560

หลักสูตรการตลาด

1. ผศ. ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2. ผศ. ดร.กนกอร  บุญมี (รองประธาน)

3. ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ (กรรมการ)

28สิงหาคม 2560

หลักสูตรการจัดการธุรกิจกีฬา

1. ผศ.ดร.ปภาวี สุขมณี (ประธาน)

2. ผศ.ดร.กนกอร บุญมี (รองประธาน)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

29สิงหาคม 2560

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1. ผศ.ดร.ปภาวี สุขมณี (ประธาน)

2. ผศ.ดร.กนกอร บุญมี (รองประธาน)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

29สิงหาคม 2560

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.    รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ (ประธาน)

2.    ผศ. ทรงกลด พิมพิศาล (รองประธาน)

3.    อาจารย์ ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล (กรรมการ)

30สิงหาคม 2560

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1. รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล (ประธาน)

2. ผศ.ดร.กนกอร บุญมี (รองประธาน)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

 

30สิงหาคม 2560

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.    ผศ. สุรินทร์ พงษ์สกุล (ประธาน)

2.    ผศ. ตะวันฉาย โพธิ์หอม(รองประธาน)

3.    อาจารย์ ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล (กรรมการ)

31สิงหาคม 2560

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต M.PH.

1.    ผศ. ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2.    ดร.ธรณิศ สายวัฒน์ (รองประธาน)

3.    รศ. ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

31สิงหาคม 2560

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1. รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล (ประธาน)

2. ผศ.ดร.ปภาวี สุขมณี (รองประธาน)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

1 กันยายน 2560

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน (ประธาน)

2. อาจารย์ษมาพร บุตตะโยธี (รองประธาน)

3. ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ (กรรมการ)

1กันยายน 2560

หลักสูตรการจัดการทั่วไป

1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2. ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ (รองประธาน)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

4กันยายน 2560

หลักสูตรนิติศาสตร์

1.    พล.ร.ต.ดำรงค์ ยมจินดา (ประธาน)

2.    อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง (รองประธาน)

3.    รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

5กันยายน 2560

คณะนิติศาสตร์

4.    พล.ร.ต.ดำรงค์ ยมจินดา (ประธาน)

5.    อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง (รองประธาน)

6.    ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี (กรรมการ)

7กันยายน 2560

คณะศิลปศาสตร์

1. ผศ. ดร.ชัยยนต์ เพาพาน (ประธาน)

2. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร (รองประธาน)

3. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

12กันยายน 2560

คณะบริหารธุรกิจ

1. รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล (ประธาน)

2. อาจารย์ษมาพร บุตตะโยธี (รองประธาน)

3. อาจารย์ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล (กรรมการ)

13 กันยายน 2560

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

1.    รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ (ประธาน)

2.    อาจารย์สมใจ เจียระพงษ์ (รองประธาน)

3.    ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

14 กันยายน 2560

คณะพยาบาลศาสตร์

1.    ดร.ธรณิศ สายวัฒน์ (ประธาน)

2.    อ.เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ (รองประธาน)

3.    อ.ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล (กรรมการ)

14 กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.    รศ. วิรัตน์ พงษ์ศิริ (ประธาน)

2.    ผศ. ทรงกรด พิมพิศาล (รองประธาน)

3.    อาจารย์ ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล (กรรมการ)

15 กันยายน 2560

บัณฑิตวิทยาลัย

1.    รศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์(ประธาน)

2.    ผศ. ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ (รองประธาน)

3.    รศ. ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

 

26 กันยายน 2560

สถาบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

1.    ศ.นพ. บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น (ประธาน)

2.    ผศ. ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ (รองประธาน)

3.    ผศ. ดร.บุญญาพร ดวงสา  (กรรมการ)

4.    รศ. ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย (กรรมการ)

5.    ผศ. เสาวลักษณ์ แย้มตรี (กรรมการ)¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำ

    การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผ

    กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์

    กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562

     ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 8/24/2017 4:49:29 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 2510  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต