10 มกราคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
รุ่นที่ 16 ทุกท่าน /
Congratulations

ลงทะเบียนแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ขอให้บัณฑิตทุกท่านลงทะเบียนแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 รุ่นที่ 16

เวลา 12.30 น. - 16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย รายงานตัวและซ้อมย่อย (แต่งกายด้วยชุดสภาพ)

เวลา 09.30 น. - 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ฯ รายงานตัวและซ้อมย่อย
เวลา 12.30 น. - 16.30 น. คณะบริหารธุรกิจ รายงานตัวและซ้อมย่อย (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)

เวลา 07.30 น. - 12.00 น. ซ้อมรวมทุกคณะ (บัณฑิต ป.บัณฑิต และมหาบัณฑิต)
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ถ่ายภาพรวมทุกคณะ (บัณฑิต ป.บัณฑิต และมหาบัณฑิต)และซ้อมใหญ่ตามลำดับพิธีการ
(แต่งกายด้วยชุดสูทสวมสื้อครุยและสวมรองเท้าเหมือนวันรับจริง

เวลา 07.00 น. - 08.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัว
เวลา 08.00 น. - 08.30 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ทรงคุณวิฒิ และแขกผู้มีเกียรติ เมื่อพร้อม เดินแถวเข้าสู่ห้องพิธีการ (Greenn 1)
เวลา 09.00 น. - 12.30 น. พิธีมอบรางวัลกระแสชนะวงศ์ และพิธีประสาทปริญญาบัตร (แต่งกายด้วยชุดสูทสวมเสื้อครุย)

Copyright © วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย | ออกแบบเว็บโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ) / ถ่ายภาพโดย น้องจ๊อบ / ออกแบบแบนเนอร์ งานประชาสัมพันธ์