การบูรณาการองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1/2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

เรื่อง “การบูรณาการองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

 

The 1st  CAS National and International Conference 2013 (CASNIC 2013)
: Integrating Knowledge Towards the ASEAN Community

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    จังหวัดขอนแก่น

 

าวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์และแผ่นพับ

 

 

 

  สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น