New Page 1

คำแนะนำการเขียนบทคัดย่อ

• บทคัดย่อ

1. ต้นฉบับให้พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) รูปแบบฟอนต์ที่กําหนดให้ใช้ทั้งฉบับคือ Angsana New ขนาด 14 ระยะห่างระหว่างบรรทัด ใช้ Single
2. เป็นการสรุปสาระของเรื่องโดยการบรรยายเฉพาะเนื้อหาโดยปราศจากกราฟ ตาราง หรือรูป ภาพ ไม่เกิน 15 บรรทัด หรือครึ่งหน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมชื่อเรื่องและรายละเอียดผู้นิพนธ์)
3. ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบแนวตั้ง (portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) ขอบบนและล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้ายและขวา 1 นิ้ว จัดข้อความชิดขอบของหน้ากระดาษ
 

• รูปแบบประกอบด้วย

1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อคณะผู้วิจัย (ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์ชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย)
3. สถานที่ทำงานของคณะผู้วิจัย เชิงอรรถด้านล่างของหน้ากระดาษ (footer) เป็นชื่อสถานที่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ของผู้นิพนธ์
4. เนื้อหาของบทคัดย่อประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์ บทสรุป และคำสำคัญ
• วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อคือวันที่ 30 สิงหาคม 2556 หลังจากส่งบทคัดย่อแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันการส่ง และจะได้รหัสของบทคัดย่อเพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับบทความฉบับเต็มต่อไป
 

Guidelines for Abstract Preparation

• Abstracts should be:
1. Prepared in Microsoft Word document using Times New Roman, 10-point font and line space single.
2. The abstracts must be in TEXT only without graph, tables, or illustrative figures. Abstract must not exceed 200 words (excluding title and author’s details) and written in English.
3. Paper format: standard A4. Top and Bottom margin 1 inch. Left and Right margin 1 inch. Justified text.
 

• Abstract should conform to the following format:
1. Title of the abstract
2. Authors’ names (The corresponding author should be marked with an asterisk.)
3. Institutions, contacting address and email
4. Content of the abstract should contain: Introduction, Objectives, Material and Methods, Result and Discussion, Conclusion, Keywords
• All abstract submission must be done by August 30th, 2013 upon submission; you will receive an email confirmation with an abstract reference number. Please use this number in all future correspondence with respect to your abstract and full paper.

 

คำแนะนำการเขียนบทความฉบับเต็ม
 

1. ต้นฉบับบทความฉบับเต็มภาษาไทย
• จำนวนประมาณ 4-8 หน้ากระดาษ A4 รวมตาราง รูปภาพ การอ้างอิงและคำขอบคุณ
• ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว รูปแบบตัวอักษรคือ Angsana new ขนาด 14
• ระยะห่างระหว่างบรรทัด ใช้ Single และพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์
 

2. ชื่อเรื่อง
กระชับได้ใจความ กําหนดให้ใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา (bold) จัดให้อยู่กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด
 

3. ชื่อคณะผู้วิจัย
ชื่อเต็ม แยกคนละบรรทัด ต้องใส่ตัวเลขยกกําลังกํากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบทุกคน ตามวิธีการตั้ง Footnote รวมทั้งใส่เครื่องหมายดอกจันทร์บนชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย เชิงอรรถด้านล่างของหน้ากระดาษ (footer) เป็นชื่อสถานที่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ กําหนดให้ใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 12 points และจัดชิดขอบของหน้ากระดาษ


4. บทคัดย่อ
ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4 หรือไม่เกิน 15 บรรทัดเนื้อหาเป็นการสรุปสาระสําคัญของเรื่องประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ วิธีการ และผลที่ได้จากการวิจัย คำสำคัญ 3-5 คำที่เหมาะแก่การใช้สืบค้น
 

5. เนื้อหา ประกอบด้วย
5.1 บทนำ วัตถุประสงค์ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการศึกษา การอภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ กิติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง
5.2 การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขกำกับ โดยให้บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 เป็นต้น
5.3 ให้พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด ระยะห่างในแนวตั้ง เนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัดให้จัดเรียงชิดซ้ายขวาอย่างสวยงาม ไม่ต้องใส่เลขหน้า
5.4 ทุกรูปภาพและทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคำบรรยายใต้ภาพและตาราง หมายเลขและคำบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

Downloadรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม

 

Guidelines for Full paper Preparation
1. Manuscript
• The manuscript should be 4-8 PAGES include tables, figures, references, and acknowledgement.
• Required on A4 paper using 12-point Times New Roman front and must be written in English.
• Typed in single space and typewritten in one column.
 

2. Title
The title must be providing a concise and precise statement of the contents. The title is centered; capitalize only the first letter of the title and in 14 point bold Times New Roman font at the top of page.
 

3. Author(s)
Full name(s) and affiliations (marked with superscript number) are required. The corresponding author should be marked with an asterisk. Provide a full postal address, telephone and fax number and an e-mail address as a footnote on the title page.

4. Abstract
An abstract not more than 200 words contain: Introduction, Objectives, Material and Methods, Result and Discussion, Conclusion. 3-5 keywords must be provided, suitable for indexing.
 

5. Content
The manuscript is organized by headings and subheadings.
5.1 Introduction: Explain the research rationale, objectives, aims and expectations of the research carried out and the research questions and hypotheses. Succinct, with no subheadings.
5.2 Material and Methods: This section may be divided by subheadings and contain sufficient detail. Identify the stages of the research, data collection methods and data analysis.
5.3 Result and Discussion: Present the results found in relation to research questions together with relevant supportive evidence revealed from the research. Discussions should cover the key findings of the study.
5.4 Conclusion: summarize the main points of the research with discussion/reflections and recommendations based on the research
5.5 Acknowledgement: This is a short text to acknowledge the contributions of specific colleagues, institutions, or agencies that aided the efforts of the authors.
 

6. Tables and Figures
Figure and table legends are the same as body text (12 point normal Times New Roman, single spaced), for example "Figure 1" or "Table 2".
Tables: Number the tables according to their sequence in the text. The text should include references to all tables. Vertical lines should not be used to separate columns.
Figures: Figures should be of high quality (not less than 300 dpi JPEG or TIFF format), in black and white only, with the same size as the author would like them to appear in press. Choose the size of symbols and lettering so that the figures can be reduced to fit on a page or in a column.
 

7. References
All citations in the text, figures or tables must be in the reference list. Please make sure that the references are accurate. Use APA style (http://www.apastyle.org). The reference list must be ordered alphabetically without numbering.
 

Download Template of Full paper